شبکه پارسه

فروشگاه شبکه پارسه

محصولات یا خدمات قابل عرضه :  ارائه تجهیزات شبکه ، سرور ، سیستم های تلفنی voip

تجهیزات شبکه ، سرور ، سیستم های تلفنی voip

 

 

سایر واحدهای این طبقه