تکنیک رایانه

فروشگاه تکنیک رایانه

محصولات یا خدمات قابل عرضه : نمایندگی رسمی اینترنت +ADSL2 صبانت ، شبکه اینترنت وایرلس point to point صبانت

اینترنت +ADSL2 صبانت ، شبکه اینترنت وایرلس point to point صبانت

 

 

سایر واحدهای این طبقه