توسعه شبکه پاژ

دفتر توسعه شبکه پاژ

محصولات یا خدمات قابل عرضه : شبکه های کامپیوتری ، مشاوره ، طراحی ، اجرا و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و مراکز داده (data center )

شبکه های کامپیوتری ، مشاوره ، طراحی ، اجرا و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و مراکز داده (data center )

 

 

سایر واحدهای این طبقه